Àññîöèàöèÿ Êîïèÿ Ñåðâèñ
Ïðåìüåð Ïàðòíåð
Ñåðâèñíûé Ïàðòíåð
PRIME PARTNER
Ïðèâèëåãèðîâàííûé äèëåð
SHIN-YU ïàðòíåð
Àâòîðèçîâàííûé äèëåð
Àâòîðèçîâàííûé äèëåð
Îôèöèàëüíûé äèëåð
Preferred Partner Gold
Àâòîðèçîâàííûé ïàðòíåð
Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà
Êàðòà ñàéòà
Êîîðäèíàòû
Ìû ðàáîòàåì òîëüêî ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè
   
Èíôîðìàöèîííàÿ ñëóæáà:
(812) 244-96-86
sales@aksgroup.ru

/ Xerox /

Xerox Xerox D136 Enterprise Printing SystemXerox D136 Enterprise Printing System

136 ./. 216x279 , 82 ./. 216x356 , 68 ./. 297420 , 34 ./. 330x488 .
/200 /. -
: 1200 x 1200 dpi; : 2400 x 2400 dpi; : 600 600 dpi
70 00 700 000 ./.
2 000 000
4 250
8 250
Xerox Xerox D136 Enterprise Printing System

Xerox D136 EPS – 136 - , . . D136 EPS FreeFlow Print Server (FFPS), . – / ( ) .

Xerox D136 , : -, , GBC AdvancedPunch Xerox Tape Binder.